نوروز جشنی بر پایه ریاضی و نجوم ایرانیان

نوروز جشنی بر پایه ریاضی و نجوم ایرانیان در سال جاری نوروز به عنوان یکی از مهمترین جشن‌ های ایرانیان و ۱۰ کشور دیگر،

ادامه