گویش نیشابوری، آکنده از واژه ‌های اصیل پارسی

گویش نیشابوری، آکنده از واژه ‌های اصیل پارسی گویش مردم نیشابور با آن همه قدمت و شأن و شکوه علمی که به شهادت کتب

ادامه