صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای نیشابور

صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای نیشابور نیشابور ـ نائب رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر نیشابور از صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه

ادامه