نبود مدیریت بحران در زمان حوادث ریلی

نبود مدیریت بحران در زمان حوادث ریلی ۲۹بهمن ماه امسال که بیاید ۱۳ سال تمام از حادثه انفجار قطار در ایستگاه خیام در نیشابور

ادامه