معرفی اشهری نیشابوری

معرفی اشهری نیشابوری (م ۶۰۶ ق) نام و نسب اشهری : ملک‏الشّعراء شاپوربن محمّدنیشابوری، متخلّص به اشهری، مشهور به شاهفور و جمال، ملقّب به

ادامه