معرفی خبازی نیشابوری

معرفی خبازی نیشابوری (م ۴۴۹ ق) نام و نسب خبازی: امام محمّدبن علی بن محمّد نیشابوری، مکنّی به ابوعبدالله، مشهور یا متخلّص به خبازی،

ادامه

معرفی ابن‌‌ دوست نیشابوری

معرفی ابن‌‌ دوست نیشابوری (م ۴۳۱ق) عبدالرّحمان بن محمّدبن محمّد بن عزیز نیشابوری، مشهور به ابن ‌‌دوست و ابن دُرُست، مکنّی به ابوسعد یا

ادامه

حوزه حديثي نيشابور از ابتدا تا اوايل قرن هفتم هجري

حوزه حديثي نيشابور از ابتدا تا اوايل قرن هفتم هجري يكي از مهم‌ترين و فعّال‌ترين و مؤثّرترين حوزه‌ها و مراكز حديثي در جهان اسلام،

ادامه