فيروزه نيشابور

فيروزه نيشابور نيشابور، شهر فيروزه‌ای ایران‌ زمین سنگي است برآمده از نشابور كه از آن آرزوها طلب كنند، بسياري نيشابور را با فيروزه‌اش مي‌شناسند

ادامه