بنای یادمان فلکه خیام نیشابور

بنای یادمان فلکه خیام نیشابور «سنگ یادبود آرامگاه خیام»، بنایی سنگی، و به شکل صفه‌ای است که دربرگیرنده‌ی چهار سرستون و دیوارک‌ها و چهار

ادامه