معرفی عمرکی بوفکی نیشابوری

معرفی عمرکی بوفکی نیشابوری ابومحمّد، عَمْرَکی بن علیّ بن محمّد بوفکی نیشابوری، عالم و محدّث قرن سوم هجری، در «بوفک» -یکى از روستاهاى نیشابور-

ادامه