ابن ابی طیّب نیشابوری

ابن ابی طیّب نیشابوری ابوالحسن، علی بن عبدالله بن احمد نیشابوری؛ معروف به ابن ابی الطیب نیشابوری، از پیشوایان اهل سنت و جماعت؛ علامه

ادامه