عقب ماندگی نیشابور در حوزه حمل و نقل ریلی

عقب ماندگی نیشابور در حوزه حمل و نقل ریلی طبق نقشه خطوط ریلی موجود،در دست ساخت و مطالعه کشور که به صورت گسترده در

ادامه