عطار نیشابوری؛ عطار دردهای روحانی و الهی انسان

عطار نیشابوری؛ عطار دردهای روحانی و الهی انسان گفت اي دردي كه درمان مني جان جاني، كفر و ايمان مني خديجه زمانيان- با آن

ادامه