معرفی ابن‌‌ دوست نیشابوری

معرفی ابن‌‌ دوست نیشابوری (م ۴۳۱ق) عبدالرّحمان بن محمّدبن محمّد بن عزیز نیشابوری، مشهور به ابن ‌‌دوست و ابن دُرُست، مکنّی به ابوسعد یا

ادامه