امان‌نامه برای «شهر کهن نیشابور»

امان‌نامه برای «شهر کهن نیشابور» شهر کهن نیشابور لزوم «تهیه طرح ویژه آمایش حریم منظری شهرکهن نیشابور و طرح ویژه تفضیلی عرصه و حریم

ادامه

بقایای شهر کهن نیشابور

بقایای شهر کهن نیشابور در جنوب شهر فعلی ، ناحیه ای به وسعت ۳۵۰۰ هکتار قرار دارد که به استناد متون و شواهد زیستگاهی

ادامه