نيشابور, شهر قلمدان های مرصع و قدمگاه نور

نيشابور, شهر قلمدان های مرصع و قدمگاه نور نیشابور، در دشت همواری قرار گرفته است که از یک طرف به کوه های بینالود و

ادامه