شهر زیبا و مذهبی دررود

شهر زیبا و مذهبی دررود شهر دررود از توابع بخش زبرخان شهرستان نیشابور، با طول جغرافیایی: ۰۷ / ۵۹، عرض جغرافیایی: ۰۸ / ۳۶

ادامه