شاه‌ محمود نیشابوری؛ خوشنویس سرشناس سده دهم هجری

شاه‌ محمود نیشابوری؛ خوشنویس سرشناس سده دهم هجری شاه محمود نیشابوری، معروف به «زرین قلم»، از استادان برجسته و سرشناس در هنر خوشنویسی و

ادامه