موسیقی در نگاه حکیم نیشابور

موسیقی در نگاه حکیم نیشابور حکیم عمر خیام نیشابوری، در رساله‌ای کوتاه، به نام «رسالة فی شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس»، که

ادامه