نیشابور، شهر ملی خراسان

نیشابور، شهر ملی خراسان و مـَــاذا یَصنـــَــعُ المـَـــرءُ ببَغـــدَادَ وَ کُـــوفَانِ وَ نَیسَابُورُ فِی‌الاَرضِ، کَالاِنسَانِ فِی الانسَانِ «تاریخ جهانگشای جوینی» خراسان بزرگ: خراسان [xorāsān]؛

ادامه