دستگيري سارق احشام با سه فقره سرقت در نیشابور

دستگيري سارق احشام با سه فقره سرقت سارق حرفه ای احشام در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان نيشابور شناسايي و دستگير شد.

ادامه