معرفی سامی نیشابوری

معرفی سامی نیشابوری (م اواسط قرن دهم) مولاناغیاث الدّین احمد نیشابوری، متخلص و مشهور به سامی، از مشاهیر علما و شعرای قرن دهم هجری

ادامه