آزادراه حرم تاحرم «پاشنه آشیل »مسئولین ونمایندگان فعلی نیشابور

آزادراه حرم تاحرم «پاشنه آشیل »مسئولین ونمایندگان فعلی نیشابور یکی از مطالبات  به حق مردم نیشابوراز مسئولین بحث گذر  آزادراه حرم تا حرم  از نیشابوراست که پاشنه آشیل مسئولین

ادامه

عقب ماندگی نیشابور در حوزه حمل و نقل ریلی

عقب ماندگی نیشابور در حوزه حمل و نقل ریلی طبق نقشه خطوط ریلی موجود،در دست ساخت و مطالعه کشور که به صورت گسترده در

ادامه