نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی

نیشابور، خاورانشهر خراسان و پایه‌گذار استان خاوران ایران اسلامی «خزانه مشرقین»، «تجارتخانه خاور و باختر» و «دهلیز شرق»، از شمار پاژنام‌ها (لقب‌ها)ی نیشابور در

ادامه