حضور معاون برنامه ریزی ، هماهنگی ، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در نیشابور

حضور معاون برنامه ریزی ، هماهنگی ، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در نیشابور با حضور معاون برنامه ریزی ، هماهنگی ، حقوقی

ادامه