نيشابور, ابرشهر سنتي در حصار زلزله

نيشابور, ابرشهر سنتي در حصار زلزله با استناد به منابع تاريخي، شهر نیشابور در روزگار شاپور ساساني، پي‌ريزي شده است و آتشكده «برزين مهر»،

ادامه