برگزاری نمایشگاه ادوات کشاورزی در آذرماه

برگزاری نمایشگاه ادوات کشاورزی در آذرماه به گزارش عطارنیوز، جلسه هماهنگی برگزاری اولین نمایشگاه مکانیزایسیون کشاورزی نیشابور ظهر پنج شنبه۱۱آبان ماه با حضور چنارانی

ادامه