معرفی برهانی نیشابوری

معرفی برهانی نیشابوری (م ۴۶۵ ق) نام و نسب برهانی : امیرالشّعراء عبدالملک نیشابوری، متخلّص به برهانی ، ملقّب به استاد، از شعرای بزرگ

ادامه