ایالت ابرشهر (خراسان غربی؛ به مرکزیت نیشابور) در دوران ساسانیان

ایالت ابرشهر (خراسان غربی؛ به مرکزیت نیشابور) در دوران ساسانیان «خراسان غربی»، در اصطلاح جغرافیای تاریخی و فرهنگی به بخش غربی خراسان بزرگ ایران‌زمین

ادامه