انجام موفقیت آمیز اولین آنژیوگرافی در بیمارستان ۲۲بهمن نیشابور

انجام موفقیت آمیز اولین آنژیوگرافی در بیمارستان ۲۲بهمن نیشابور رئیس بیمارستان ۲۲بهمن نیشابور از شروع بکار آنژیوگرافی بیمارستان ۲۲بهمن نیشابور و انجام موفقیت آمیز

ادامه