معرفی استغنای نیشابوری

معرفی استغنای نیشابوری (م حدود ۳۸۰ ق) نام و نسب استغنای: نصربن محمدنیشابوری، متخلّص به استغنای، مکنّی به ابوالمظفر، از شاعران مشهور قرن چهارم

ادامه