آزاد راه حرم تا حرم به نیشابور نزدیک می شود

با پیگیری دکتر گرمابی، آزاد راه حرم تا حرم به نیشابور نزدیک می شود نشست اعضایِ کارگروه اقتصاد و توسعه‌یِ عمران شهری دکتر گرمابی

ادامه