آرامگاه کمال‌الملک نیشابور

آرامگاه کمال‌الملک نیشابور آرامگاه کمال‌الملک بنایی است در شهر نیشابور که مدفن کمال‌الملک است. موقعیت این بنا در نزدیکی آرامگاه عطار نیشابوری در محله

ادامه